OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Dąbrowa Chełmińska, 2013.07.29
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XX.179.2012 z dnia 25 października 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 sierpnia 2013 r. do 6 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13 w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30 (pn.,śr.,czw.), od 7:30 do 18:00 (wt.), od 7:30 do 13:00 (pt.).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 15:00, pok. Nr 18
 
           Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

           Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 r. w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (29 lipca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (29 lipca 2013, 08:47:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171