OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR


Dąbrowa Chełmińska, 2013.02.18
 
 
OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Nowy Dwór
 
            Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVII/300/10 z dnia 3 września 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór
 
 
zawiadamiam
 o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Nowy Dwór wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
w dniach od 26 lutego 2013 r. do 29 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem wtorku od godz.  10:00 do 18:00.
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 18, o godz.16:00.
 
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.
 
                                                          

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 lutego 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (18 lutego 2013, 10:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1003