OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne we wsi Ostromecko


Dąbrowa Chełmińska 30.01.2013 r.
 
                                                    
   
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że z dniem 30.01.2013 r. zostało zawieszone  z urzędu postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz budowie zbiornika retencyjnego na cele melioracji szczegółowych na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko do czasu uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącej zwolnienia z zakazu inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 
Od postanowienia w powyższej sprawie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (30 stycznia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 stycznia 2013, 13:18:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312