OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne we wsi Ostromecko


Dąbrowa Chełmińska 09.01.2013 r.
 
 
OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że w dniu 8.01.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz budowa zbiornika retencyjnego na cele melioracji szczegółowych na działce Nr 167/1 obręb ewidencyjny Ostromecko we wsi Ostromecko.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
                                                                                                   

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (9 stycznia 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 stycznia 2013, 09:05:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 934