OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej


OGŁOSZENIE
                            WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012,  poz. 647) oraz   art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.  zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XX.179.2012  z dnia 25 października 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XXII/169/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełm. z dnia 6 lipca 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na obszarze oznaczonym symbolem 29.MN.DG obejmującym obszar działki nr 114/5 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

mapa - kliknij tutaj (167kB) pdf

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 listopada 2012, 09:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037