OBWIESZCZENIE: wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Antoniego Lipińskiego reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „BUKOMEX” Sp. z o.o. w Bydgoszczy działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej Nr 051601C w miejscowości Czarże  na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 363/1, 389 obręb ewidencyjny Czarże oraz nr ewidencyjnym 7/1 obręb ewidencyjny  Gzin Dolny gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia  3.08.2012 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (26 lipca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (26 lipca 2012, 14:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1289