OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 28.06.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza Koniecznego  reprezentującego firmę PROJ-FIN z siedzibą przy ul. Dworcowej 81/804 w Bydgoszczy   działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 302/1, 303, 304/2, 305, 310/4 i 310/5 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin dla zasilania działek 310/4, 310/5 i 304/2 w miejscowości Gzin gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
 
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie do dnia 16 lipca 2012 r. zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 lipca 2012)
Opublikował: Sławomir Zieliński (16 lipca 2012, 13:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091