OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”)


Dąbrowa Chełmińska, dnia 3 kwietnia 2012 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39  w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn.zm. oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr X/57/07 z dnia 14 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 16 kwietnia 2012 r. do 21 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 17:00  pok. Nr 18.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2012 r. 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 kwietnia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 kwietnia 2012, 08:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460