OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 22.11.2011R.


Dąbrowa Chełmińska 22.11.2011 r.
 
                                            
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2011 r. znak SKO-4212/227/2011 uchylającą moją decyzję z dnia 21 września 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2011 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku remizy OSP i usług kulturalno – oświatowych na działkach Nr 311/6, 310/3, 311/13, 311/14, 311/12, 311/9, 311/10, 311/17 we wsi Czarże obręb geodezyjny Czarże, gm. Dabrowa Chełmińska w dniu 22.11.2011 r. zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne w w/w sprawie.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

 
                                                                                                

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 listopada 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 listopada 2011, 11:00:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077