OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "WAŁDOWO KRÓLEWSKIE 1"


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 39  w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska XXIV/205/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południa drogą gminną lokalną– działka Nr 87 obręb geodezyjny Wałdowo Król., od wschodu drogą gminną dojazdową  - działka Nr 8/1 oraz w celu regulacji przebiegu tej drogi - część działki Nr 24/2 wraz z przyległą działką Nr 25/6 obręb geodezyjny Bolumin, od północy drogą gminną dojazdową – działka Nr 23/1obręb geodezyjny Bolumin oraz granicą lasu – działkami Nr 87/1LP, 88/1LP i 88/2LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, od zachodu granicą lasu - działka Nr 89/1LP obręb geodezyjny Ostromecko
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 2 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 11:00 do godz. od 15:00, pok. Nr 13
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 1300, pok. Nr 18
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2011 r.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (19 października 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (19 października 2011, 09:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1710