OBWIESZCZENIE: został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznych

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznych SN 15 kV, nn 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącza SN 15kV na działkach nr 201 i 5/17 oraz budowie złączy kablowo-pomiarowych na działkach, 5/6, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/15, 5/18/ 5/19 obręb Gzin Górny  z przebudową istniejącej linii napowietrznej w celu włączenia jej do projektowanej słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 52/2 obręb geodezyjny Czemlewo i 5/29 obręb Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia 20.09.2011 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 września 2011)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (12 września 2011, 09:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579