OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 2011-08.05


Dąbrowa Chełmińska 5.08.2011 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 2.08.2011 r. zostało wszczęte na wniosek Pawła Michalskiego działającego w zastępstwie Dyrektora Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznych SN 15 kV, nn 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej, złącza SN 15kV złączy kablowo-pomiarowych oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej w celu włączenia jej do projektowanej słupowej stacji transformatorowej na działkach 201, 5/17, 5/6, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/15, 5/18/ 5/19, 5/2 i 5/29 obręb Gzin Górny we wsi Gzin.  
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 sierpnia 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (5 sierpnia 2011, 14:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1472