OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 22.03.2011R.


Dąbrowa Chełmińska, dnia 22.marca 2011 r.
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1601C Dąbrowa Chełmińska –Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 13:00  pok. Nr 18

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2011 r. 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (21 marca 2011)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 marca 2011, 09:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1268