OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY


OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
 
       Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi  zmianami: Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 143, poz. 963), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór w oparciu o podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałę Nr XXXVII/300/10 z dnia 3 września 2010 r.
 
Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa granicą terenu zamkniętego – terenem PKP, od zachodu -  śladem drogi dojazdowej, granicami działek nr 271/13 i 271/14 obręb geodezyjny Ostromecko, od północnego zachodu – drogą wojewódzką nr 551, od północnego wschodu drogą gminną – granicą działki nr 336 obręb geodezyjny Ostromecko wraz z niezbędnym kołnierzem dla poszerzenia tej drogi, od północy drogą dojazdową wewnętrzną  - granicą działki nr 271/60 obręb geodezyjny Ostromecko, od wschodu – granicą obszaru zabudowanego (niezbędnego dla prawidłowego zainwestowania).
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
  1. pisemnie na adres:
    Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070  Dąbrowa Chełm.
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
    sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym)
w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 października 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (16 grudnia 2010, 10:45:52)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 grudnia 2010, 07:42:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1739