OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Dąbrowa Chełmińska, dnia 23 listopada 2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 2 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 12:00  pok. Nr 18

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2011 r. 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (23 listopada 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (23 listopada 2010, 12:50:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302