Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 i z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i 119, poz. 804), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVI/285/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże.
Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa drogą powiatową Nr 1601C – ulicą Chełmińską i drogą powiatową Nr 1540C - ulicą  Bałtycką, od zachodu wałem przeciwpowodziowym dz. nr 87, od północy brzegiem jeziora – granicami działek Nr 85 i 86, od wschodu drogą dojazdową – ulicą Wiślaną i granicą działki nr 104/10, od północy terenem zabudowanym na działce nr 105 i granicami działek nr 106/3, 106/2, 106/1, 107/3, 107/5, 107/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4 i dalej od wschodu granicą drogi dojazdowej dz. Nr 330 wraz z niezbędnym kołnierzem dla poszerzenia tej drogi oraz granicą drogi powiatowej nr 1601C -  ul. Chełmińską
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (20 lipca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (20 lipca 2010, 14:02:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2381