o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże w oparciu o podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVI/285/10

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi  zmianami: Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 145 i Nr 106, poz. 675), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże w oparciu o podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVI/285/10 z dnia 11 czerwca 2010 r.

Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa drogą powiatową Nr 1601C – ulicą Chełmińską i drogą powiatową Nr 1540C - ulicą  Bałtycką, od zachodu wałem przeciwpowodziowym dz. nr 87, od północy brzegiem jeziora – granicami działek Nr 85 i 86, od wschodu drogą dojazdową – ulicą Wiślaną i granicą działki nr 104/10, od północy terenem zabudowanym na działce nr 105 i granicami działek nr 106/3, 106/2, 106/1, 107/3, 107/5, 107/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4 i dalej od wschodu granicą drogi dojazdowej dz. Nr 330 wraz z niezbędnym kołnierzem dla poszerzenia tej drogi oraz granicą drogi powiatowej nr 1601C -  ul. Chełmińską.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
1. pisemnie na adres:
    Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070  Dąbrowa Chełm.
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
   sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym  podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym),
w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (20 lipca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (20 lipca 2010, 13:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3295