Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 290/2, 290/3, 290/4, 290/5 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Nowy Dwór, gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 9 czerwca 2010 r. do 9 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8:00 do 14:00, pok. Nr 13

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 10:00  pok. Nr 18

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2010 r.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (31 maja 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (31 maja 2010, 08:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1200