OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA CZĘŚCI WSI CZEMLEWO I CZARŻE


OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
 
                        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi  zmianami: Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska w oparciu o podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXIII/261/10 z dnia 24 lutego 2010 r.
Granica obszaru objętego w/w planem przebiega następująco: od południa drogą gminną Nr 050501C - działka Nr 61, działką Nr 23 obręb geodezyjny Czemlewo, od zachodu granicą działek Nr 23, 24/2 i 24/1 do granicy drogi dojazdowej - działki Nr 60 obręb geodezyjny Czemlewo, zachodnią granicą drogi dojazdowej Nr 397/2 obręb geodezyjny Czarże, od północy przez części działek Nr 261 i 263/6 obręb geodezyjny Czarże, od zachodu granicą działek Nr 263/10, 263/9 i 263/7 obręb geodezyjny Czarże, od północy granicą działek Nr 263/7 i 263/4 obręb geodezyjny Czarże, od wschodu granicą drogi powiatowej Nr 1601C – działka Nr 363/1 obręb geodezyjny Czarże.

 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
  1. pisemnie na adres:
    Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070  Dąbrowa Chełm.
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (17 marca 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (17 marca 2010, 09:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025