OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY RADY GMINY


OGŁOSZENIE
                                   WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
           
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXIX/237/09 z dnia 26 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r.
Granica obszaru objętego zmianą w/w planu przebiega następująco: od zachodu ul. Strażacką, następnie północną granicą działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 162/8, 162/30, 162/31, 162/6, 164/8, zachodnią granicą działek o  nr 164/4, 164/3, dalej ul. Brzozową wraz z przylegającym do niej fragmentem działki nr163 oraz zachodnimi granicami działek nr 161, 159, 160, od wschodu ul. Toruńską, wschodnią granicą działki nr 164/7, 164/9, wschodnią i południową granicą działki nr 164/11, południową granicą działki nr 164/10, wschodnią granicą działki nr162/6, oraz wschodnią i południową granicą działki nr 162/5.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 10lutego 2010 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania):
OGŁOSZENIE WRAZ Z MAPKĄ (47kB) word

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 stycznia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (6 stycznia 2010, 15:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471