OGŁOSZENIE z dnia 06.01.2010 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
 
                        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/237/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009 r. granica obszaru objętego zmianą w/w planu przebiega następująco: od zachodu ul. Strażacką, następnie północną granicą działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 162/8, 162/30, 162/31, 162/6, 164/8, zachodnią granicą działek o  nr 164/4, 164/3, dalej ul. Brzozową wraz z przylegającym do niej fragmentem działki nr 163 oraz zachodnimi granicami działek nr 161, 159, 160, od wschodu ul. Toruńską, wschodnią granicą działki nr 164/7, 164/9, wschodnią i południową granicą działki nr 164/11, południową granicą działki nr 164/10, wschodnią granicą działki nr 162/6, oraz wschodnią i południową granicą działki nr 162/5.
 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
  1. pisemnie na adres:
    Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070  Dąbrowa Chełm.
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) w terminie do dnia 10 lutego 2010 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 stycznia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (6 stycznia 2010, 15:12:49)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska-Wadych (11 stycznia 2010, 11:14:39)
Zmieniono: korekta daty ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1002