DECYZJA nr 5/09 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Dąbrowa Chełmińska, dnia 09.09.2009 r.
7331-I-5/09
 
 
DECYZJA Nr 5/09
 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 2 i 6, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Nr 190, poz.1865; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237], art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego [Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524] oraz rozpatrując wniosek
z dnia 7 lipca 2009 r.
Pana Mirosława Sankiewicza
zam. Wielkie Radowiska 24
87-207 Dębowa Łąka
 
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, w zakres której wchodzi demontaż istniejącej linii napowietrznej, ustawienie krańcowego słupa na działce nr 124/4, wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, wyprowadzonej z projektowanego słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr 124/4 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 124/3 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska,
po uzgodnieniu:
 1. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - postanowienie z dnia 28.07.2009 r., znak: WU OZ D/B-AR-4050-890/2009,
 2. ze Starostą Powiatu Bydgoskiego - postanowienie z dnia 10.08.2009 r., znak: OŚ.VI.7633/710/09,
 3. z Kujawsko – Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - postanowienie z dnia 10.08.2009 r., znak: TEK 7323/BTC/0386/2009.
 
u s t a l a m
l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o
 
polegającą na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, w zakres której wchodzi demontaż istniejącej linii napowietrznej, ustawienie krańcowego słupa na działce nr 124/4, wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, wyprowadzonej z projektowanego słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr 124/4 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 124/3 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska, w granicach określonych na załącznikach graficznych w skali 1:1000.
 
 1. Rodzaj inwestycji: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV;
 2. Inwestycja obejmuje działki nr 124/2, 124/3, 124/4 w obrębie ewidencyjnym Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 3. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na rysunku wykonanym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załączniki nr 1, stanowiący załącznik graficzny niniejszej decyzji.
 
 
 
I.    WARUNKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
 1. Obiekty budowlane należy projektować i w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami.
 2. Przy projektowaniu i budowie stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – przebudowa za zgodą i na warunkach gestora tej sieci.
 3. W dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi jednostek opiniujących.
 4. Opis projektowanej inwestycji:
  a)  demontaż istniejącej linii napowietrznej,
  b)  ustawienie krańcowego słupa na działce nr 124/4,
  c) wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, wyprowadzonej z projektowanego słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr 124/4 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym;
  d)   maksymalna szerokość pasa do czasowego zajęcia na czas realizacji inwestycji – 3,0 m
 
II.   WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
 1. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej. Na obszarze strefy „W” wymagane jest:
  a)  Wszelkie prace ziemne prowadzone w granicach strefy wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  b)   Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych określony zostaje na etapie uzgodnienia projektu budowlanego i wydania decyzji.
  c)   Egzemplarz dokumentacji badań archeologicznych podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
 2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu i właściwy Urząd Ochrony Zabytków. Jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń.
 3. Podjęcie przez inwestora działalności mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko lub spowodowanie przez niego zanieczyszczenia środowiska zobowiązuje do zapobiegania temu oddziaływaniu oraz ponoszenia kosztów zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
 4. Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
 5. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr I i Nr II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
 6. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78 z późn. zm.). 
 
 
III.  WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI
 1. Zaopatrzenie w energię – nie dotyczy;
 2. Woda – nie dotyczy;
 3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy;
 4. Źródło ogrzewania – nie dotyczy;
 5. Obsługa komunikacyjna – nie dotyczy;
 6. Składowanie odpadów stałych – nie dotyczy.
 
IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich:
 1. dostępu do drogi publicznej,
 2. możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
 3. dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 4. uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
 
V.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
Nie dotyczy


U Z A S A D N I E N I E
W dniu 7 lipca 2009 r. Pan Mirosław Sankiewicz zam. Wielkie Radowiska 24 87-207 Dębowa Łąka wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, w zakres której wchodzi demontaż istniejącej linii napowietrznej, ustawienie krańcowego słupa na działce nr 124/4, wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 124/2, 124/3, 124/4, wyprowadzonej z projektowanego słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na działce nr 124/4 wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce nr 124/3 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny we wsi Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego [Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.] Wójt zawiadomił strony postępowania administracyjnego, ustalone na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r., Wójt stwierdził, że nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego wnioskiem.
Dla terenu, na którym położona jest ww. działka Gmina Dąbrowa Chełmińska nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. Nr 190, poz.1865; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji, której sporządzenie powierza się osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Projekt niniejszej decyzji przygotowała mgr inż. arch. Agnieszka Kujath–Jaworska, będąca członkiem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Gdańsku - wpis na listę członków pod Nr G-166/2003.
 
Projekt decyzji uzgodniono:
-   z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy)
-   ze Starostą Powiatu Bydgoskiego i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy).
 
Stwierdzając zgodność planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć stosowny wniosek. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
-  4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
-   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na wnioskowane cele budowlane,
-   niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
 
 
 
Załącznik:
1/   część graficzna – zał. nr 1
 
 
Otrzymują:
1/   Mirosław Sankiewicz
      Wielkie Radowiska 24
      87-207 Dębowa Łąka
2/   a/a
 
 
Do wiadomości:
1/   Renata Szabłowska
      Gzin 81
      86-070 Dąbrowa Chełmińska
2/   Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
      - tablice ogłoszeń
      - BIP
3/             Longina Tomczyk
      Sołtys wsi Gzin
      - tablica ogłoszeń
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (9 września 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (10 września 2009, 08:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1648