OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o  przystąpieniu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/205/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2009 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południa drogą gminną lokalną – działka Nr 87 obręb geodezyjny Wałdowo Król., od wschodu drogą gminną dojazdową - działka Nr 8/1 oraz w celu regulacji przebiegu tej drogi - część działki Nr 24/2 wraz z przyległą działką Nr 25/6 obręb geodezyjny Bolumin, od północy drogą gminną dojazdową – działka Nr 23/1obręb geodezyjny Bolumin oraz granicą lasu – działkami Nr 87/1LP, 88/1LP i 88/2LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, od zachodu granicą lasu - działka Nr 89/1LP obręb geodezyjny Ostromecko.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być wnoszone:
  1. pisemnie na adres:
    Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
    ul. Bydgoska 21,
    86-070  Dąbrowa Chełm.
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska pokój Nr 13
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) w terminie do dnia 28 sierpnia. 2009 r.
dokument do wydruku (63kB) plik

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (28 lipca 2009, 15:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2120