POSTANOWIENIE O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ


 Dąbrowa Chełm., 2009-04-21
 
 
7331-I-7/08-2/09
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
 
            Na podstawie art. 113 §1 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 
prostuję z urzędu
 
oczywistą omyłkę zawartą w dacie wydania decyzji Nr 1/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska, w granicach określonych na załącznikach w skali 1:2000, polegającą na skreśleniu wyrazu „marca” i w  to miejsce wpisaniu „kwietnia”.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Stwierdzono oczywistą omyłkę w dacie wydania decyzji, gdyż zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego nastąpiło 06.04.2009 r., więc decyzja nie mogła być wydana 15 marca 2009 r.
Wobec powyższego należało postanowić jak w osnowie.
 
 
            Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 
 
 
 
Otrzymują:
1. Piotr Szefler WPUP „MELBUD” Sp. z o.o.
ul. Tramwajowa 12; 87-100 Toruń
2. a/a

Do wiadomości:
1. Zarząd Powiatu Bydgoskiego
Wydział Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 1-3; 85-066 Bydgoszcz
2. Tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy, sołectwa Bolumin,
Nowy Dwór i Wałdowo Król.
3.Strona BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (21 kwietnia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (22 kwietnia 2009, 15:21:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627