OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 26.03.2009 R.


Dąbrowa Chełm. 2009-03-26
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu  23.03.2009r. zostało wszczęte na wniosek Piotra Szeflew właściciela Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „MELBUD” s.c. w Toruniu, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę:
  • pompowni ścieków
  • rurociągu tłocznego przerzucajacego ścieki do projektowanej sieci grawitacyjnej w ul. Bydgoskiej, ul. Wyzwolenia
  • sieci kanalizacji grawitacyjnej ze studniami rewizyjnymi wraz z przyłączami zbierajacymi ścieki z posesji
  • kanalizacji deszczowej zbierającej ścieki deszczowe z ulicy Świerkowej do rowu melioracyjnego poprzez podczyszczalnę wód deszczowych składającej się z osadnika piasku i seperatora oleju,
  • drogi gminnej dojazdowej  klasy D o utwardzonej nawierzchni
Obszar objęty inwestycją znajduje się na działkach nr 4, 8/1, 8/2, 297/2, 297/3, 13/15, 299 i 18/1 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (26 marca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (30 marca 2009, 16:57:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208