OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 13.03.2009 R.


Dąbrowa Chełm. 2009-03-13
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 10.03.2009r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „BUKOMEX” Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej na działkach Nr 74/2113, 114/1, 114/2, 74/3, 52, 53, 54, 55 i 56 obręb geodezyjny Dębowiec.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (13 marca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (13 marca 2009, 14:34:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291