Postanowienie wznowienia postępowania administracyjnego

Dąbrowa Chełmińska, dnia  2009-01-21
 7331-I- 7/08 – 1/1/09
 
POSTANOWIENIE
            Na podstawie art. 145 § 1pkt 6 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. Piotra Szeflera reprezentującego Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” Spółka C z siedzibą w Toruniu działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

POSTANAWIAM
wznowić postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska zakończone ostateczną decyzją Nr 5/08, znak 7331-I-7/08 z dnia 4.12.2008r.

UZASADNIENIE
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu w gminie Dąbrowa Chełmińska została wydana w dniu 4.12.2008r.. Od 15 listopada 2008r. na podstawie art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto w myśl art. 72 ust. 1 wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winno być poprzedzone decyzją środowiskową.  
   
POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:
1. Piotr Szefler  WPUP „MELBUD” sp. z o.o.
    ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń
2. Zarząd Powiatu Bydgoskiego
    Wydział Dróg Powiatowych
    ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
3. tablice ogłoszeń:
   -  Urzędu Gminy Dąbrowa Chełm.
   -  sołectwa Bolumin
   -  sołectwa Nowy Dwór
   -  sołectwa Wałdowo Król.
   - strona BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska
4. a/a

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (21 stycznia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (22 stycznia 2009, 09:52:19)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (22 stycznia 2009, 10:15:26)
Zmieniono: zmiana tutułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1409