OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie
wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznegoZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź.zm.), zawiadamiam, że w dniu 10.12.2007r. zostało wszczęte na wniosek „Biura Projektów Budownictwa Komunalnego – Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Spółka z o.o. w Bydgoszczy postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (16 stycznia 2008)
Opublikował: Dorota Kraska (16 stycznia 2008, 14:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1953