OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dąbrowa Chełmińska 17.12.2007r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź.zm.), zawiadamiam, że w dniu 11.12.2007r. zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZUMA” Mariusz Ptasznik z Zamościa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę optotelekomunikacyjnego kabla ziemnego na działkach nr 48/1LP, 62 LP i 74 LP obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (17 grudnia 2007)
Opublikował: Krystyna Kalinowska (18 grudnia 2007, 14:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1731