OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.11.2007r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwał Nr XXXII/245/06 i Nr XXXII/246/06 z dnia 29 września 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej oraz dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 10.12.2007r. do 14.01.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w godz. od 8.00 do 14.00, pok. Nr 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9.01.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 o godz. 13.00 pok. Nr 13.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2008r.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (29 listopada 2007)
Opublikował: Krystyna Kalinowska (29 listopada 2007, 12:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1483