Decyzja 4/2022 - cel publiczny - budowa drogi w Sołectwie Borki


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych – realizacja inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 92 obręb ewidencyjny Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska, została wydana decyzja Nr 4/2022.
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 lipca 2022)
Opublikował: Karolina Osak (25 lipca 2022, 12:53:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179