Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, dz. ewid. nr 92, obręb Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska


                                                Dąbrowa Chełmińska, 25.05.2022 r.
RGP.6220.1.13.2022.KO 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 25 maja 2022 r.

 
 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych”,  działka ewidencyjna nr 92, obręb Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 13, tel. 52 381 60 56 wew. 55 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                               /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/

Decyzja - plik do pobrania (5774kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 maja 2022)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (25 maja 2022, 15:11:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73