OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, dz. nr 92, obręb Gzin Dolny, gm. Dąbrowa Chełmińska.


                                                    Dąbrowa Chełmińska, 10.05.2022 r.

RGP.6220.1.11.2022.KO
 
OBWIESZCZENIE
o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
zawiadamiam

Strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi w Sołectwie Borki – droga dojazdowa do gruntów rolnych”,  działka ewidencyjna nr 92, obręb Gzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie możliwy będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej nr 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, biuro nr 13 (parter).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 13, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 -14:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń Sołectwa Borki i Sołectwa Czarże.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                    /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (10 maja 2022)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (10 maja 2022, 14:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62