Zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dąbrowa Chełmińska, 06.09.2021 r.

RGP.6220.3.8.2021.KO    
 
 
 
 
Postanowienie
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2021 r. wraz z uzupełniniem z dnia 08.07.2021 r. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska”

 
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 21.05.2021 r. wraz z uzupełniniem z dnia 08.07.2021 r. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §. 3 ust. 1 pkt 54, lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W myśl art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) przedsięwzięcia te wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem znak: WOO.4220.872.2021.PS z dnia 29.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Toruniu, który pismem nr GD.ZZŚ.5.435.407.2021.WL z dnia 22.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z dnia 23.07.2021 r. znak: NNZ.40.DCh.3.2021, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w stopniu niezbędnym dla ustalenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan  środowiska i zdrowie ludzi.

Zamierzenie zlokalizowane zostanie w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obwiązują ustalenia rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowana inwestycja stanowiła cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego”.

Ponadto zamierzenie zlokalizowane jest w terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko gatunków chronionych, w tym ptaków.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu. Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do oceny wpływu na przyrodę (w tym obszary chronione, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków, korytarze ekologiczne) oraz walory krajobrazowe Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Mając na uwadze powyższe wydano postanowienie znak: RGP.6220.3.7.2021.KO z dnia 02.08.2021 r.  nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska” oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedłożenia go przez Wnioskodawcę Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W postanowieniu tym ustalono też zakres raportu.

Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
 
  Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej na wstępie jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

                                              /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 września 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (8 września 2021, 13:21:51)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (8 września 2021, 13:29:52)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 739