Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska”


                                                   Dąbrowa Chełmińska, 02.08.2021 r.
RGP.6220.3.7.2021.KO   
 
 
 
 
Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 
 
postanawiam

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 21.05.2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 08.07.2021 r.

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i zdrowia ludzi.

III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b) uouioś wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:
1. Załącznika mapowego z zamieszczoną legendą, wstępnej koncepcji rozmieszczenia poszczególnych elementów planowanej instalacji na terenie farmy fotowoltaicznej.
2. W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich:
1) Przedstawienia na mapie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy.
2) Przeprowadzenia analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji.
3) Szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko.
4) Przeanalizowania wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z projektowanym zamierzeniem.
3. W zakresie środowiska przyrodniczego:
1) Oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami:     
a) określonymi w rozporządzeniu Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, z 2005 r., poz. 1874 ze zm.),
b) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51 i 52  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j.).
2) Oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na:
a) Nadwiślański Park Krajobrazowy,
b) obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
c) gatunki zwierząt (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska bytowania oraz gatunki roślin i siedliska przyrodnicze, jak również szlaki migracji zwierząt (w tym szlaki wędrówki płazów i ssaków), pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
d) różnorodność biologiczną.
3) Przedstawienie wpływu inwestycji na krajobraz na etapach realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, poprzez:
a) identyfikację oddziaływań,
b) określenie charakteru krajobrazu oraz typów krajobrazu w odniesieniu do lokalizacji farmy fotowoltaicznej,
c) określenie znaczących cech krajobrazowych, na które może oddziaływać realizacja elektrowni fotowoltaicznych,
d) określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz odbiorców krajobrazu, na których może mieć wpływ widok farm fotowoltaicznych,
e) ocenę oddziaływania wizualnego przedsięwzięcia,
f) analizę wpływu skumulowanego na krajobraz,
g) przedstawienie propozycji działań minimalizujących.
4) Analizy zasięgu i skutków realizacji zamierzenia na: formy ochrony przyrody, gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a także szlaki migracji zwierząt pozostające w jego zasięgu oddziaływania.
Oceny i analizy, o których mowa w pkt 1-3 przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji farmy fotowoltaicznej, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.
 
III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c) uouioś wskazuję następujące zakresy i metody badań wpływu na następujące elementy środowiska:
1. W zakresie ochrony przyrody:
1) Przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych (w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych).
Metody oraz terminy badań dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ.
Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w okresie zgodnym z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
 
  
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 21.05.2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 08.07.2021 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W myśl art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) przedsięwzięcia te wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Prace realizowane będą w terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewidencyjnych nr 381, 382, 383 w obrębie Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, zlokalizowana w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje ww. rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wprowadzająca m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowane przedsięwzięcie stanowiło cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu parku krajobrazowego.

Jednocześnie w odległości ok. 1,7 km znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, wyznaczony dla ochrony ptaków, w tym populacji migrujących. Obszar zamierzenia obejmuje rozległy teren o charakterze rolniczym, który sprzyja występowaniu populacji ptaków. Jak wskazują np. wyniki Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. Biblioteka Monitoringu Środowiska; T. Chodkiewicz i in. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008-2012. Ornis Polonica 56, 2015 czy wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzonego przez GIOŚ, krajobraz rolniczy jest zasiedlany przez liczne gatunki ptaków, dla których często stanowi podstawowe siedlisko rozrodu.

Ponadto, obszary rolnicze stwarzają potencjalnie dogodne warunki dla występowania ptaków w okresie migracji (np. jako miejsce odpoczynku i żerowania), na co wskazuje, np. Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Gatunki migrujące, np. gęgawa, gęś zbożowa, łabędź niemy, żuraw, czajka, siewka są przedmiotami ochrony pobliskiego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

Biorąc pod uwagę treść art. 33 ustawy o ochronie przyrody, pojęcie przedsięwzięcia w kontekście oddziaływań na obszary Natura 2000 należy rozumieć bardzo szeroko. Nie ma znaczenia jego rozmiar, stosowana technologia czy wielkość produkcji.

Liczy się jedynie fakt możliwości wystąpienia oddziaływań na przedmiot ochrony obszaru lub obszarów Natura 2000. Takie podejście znajduje potwierdzenie np. w wyroku ETS w sprawie C-392/96 Komisja przeciwko Irlandii. Ponadto fakt, że instalacja (o takim samym lub podobnym charakterze funkcjonuje lub funkcjonowała) na tym terenie nie może być żadnym usprawiedliwieniem dla zezwolenia na jej kontynuację lub wszczynanie podobnych działań bez przeprowadzenia oceny siedliskowej, obejmującej gatunki i siedliska przyrodnicze, w tym również korytarze migracji. Potwierdzenie takiego podejścia znajdujemy również w polskim orzecznictwie (Wyrok WSA w Warszawie IV SA/Wa 672/08).

Przedmiotowy teren położony jest również w granicach korytarza ekologicznego ssaków o znaczeniu krajowym pn. Pojezierze Kaszubskie – Doliny Wisły i Noteci.
Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych, kontrole prowadzić należy w szczególności w okresach migracji oraz rozrodu zwierząt.

W związku z powyższym, kwestia oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym gatunki objęte ochroną, wymaga przeprowadzenia badań terenowych, których metody oraz terminy należy dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji.

W związku z powyższym, z uwagi na możliwy istotnie negatywny wpływ zamierzenia w zakresie ochrony przyrody, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w oparciu o raport oddziaływania na środowisku w pełnym zakresie (w odniesieniu do kwestii objętych opinią).

Celem funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia jest produkcja prądu elektrycznego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, w związku z czym eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie ze zużyciem paliwa do pojazdów serwisantów i maszyn rolniczych oraz wody do mycia paneli. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też energię elektryczną konieczną do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy).

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów.

Należy przeprowadzić analizę lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia względem terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy, przeprowadzenie analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji, szczegółowe określenie i przeanalizowanie wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko, a także przeanalizowanie wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją oraz eksploatacją farmy fotowoltaicznej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przeprowadzenie analizy skumulowanego oddziaływania analizowanego zamierzenia z istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu. Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do oceny wpływu na przyrodę (w tym obszary chronione, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków, korytarze ekologiczne) i ochronę krajobrazu  Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz ustalenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
znak: WOO.4220.872.2021.PS z dnia 29.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni
w Toruniu, który pismem nr GD.ZZŚ.5.435.235.2021.WL z dnia 22.07.2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z dnia 23.07.2021 r. znak: NNZ.40.DCh.3.2021, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w stopniu niezbędnym dla ustalenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan  środowiska i zdrowie ludzi.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
 
Pouczenie
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.   


                                         /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 sierpnia 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (3 sierpnia 2021, 09:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718