Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - „Budowa dróg na Osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”, gm. Dąbrowa Chełmińska

                                                 Dąbrowa Chełmińska, 13.04.2021 r.

RGP.6220.1.6.2021.KO      
 
 
 
Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z póżn zm.), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 
 
postanawiam

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie dróg na Osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”, gm. Dąbrowa Chełmińska, w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 02.02.2021 r.  

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz ustaleniem wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi.
 
III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b uouioś, wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:
1. Przeanalizowania zgodności inwestycji z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. W zakresie ochrony przyrody:
1) Oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami ustanowionymi w:
- rozporządzeniu Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r., Nr 108, poz. 1874 ze zm.),
- art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) względem gatunków chronionych i ich siedlisk.
2) Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:
- Nadwiślański Park Krajobrazowy,
- gatunki zwierząt (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska bytowania, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji, w tym związane z terenem przewidywanego zajęcia,
- gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięg oddziaływania zadania,
- różnorodność biologiczną,
- szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania zamierzenia,
- krajobraz.
3) Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na: formy ochrony przyrody, gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.
Oceny i analizy, o których mowa w pkt 1-3 należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.
4) Wskazań co do potrzeby zastosowania działań minimalizujących i kompensujących względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego, pozostających w zasięgu oddziaływania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania.
3. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
1) Przeanalizowanie oddziaływania na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla tego typu inwestycji.
2) Przeanalizowanie oddziaływania zamierzenia związanego ze zmianami klimatu (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
Oceny i analizy, o których mowa w pkt 1-2 należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
1) Podanie informacji o prognozowanych rodzajach (wg katalogu odpadów) i ilościach (Mg) odpadów wytworzonych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji.
2) Wskazanie konkretnych prognozowanych sposobach i miejscach magazynowania odpadów.
3) Opis postępowania z odpadami - odzysku lub unieszkodliwianiu (wraz z podaniem procesów odzysku, unieszkodliwiania wg załącznika 1 i 2 ustawy o odpadach). Należy zawrzeć opis prognozowanych sposobów postępowania z odpadami, odnosząc się do obowiązujących aktów wykonawczych (przepisów prawa) oraz hierarchii postępowania z ww. odpadami.
4) Wskazanie konkretnych sposobów zabezpieczeń (organizacyjnych, technicznych, technologicznych) przed emisją odpadów do środowiska, mające na celu zapobiec uwolnieniu substancji zanieczyszczających do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i wód podziemnych.
5. W zakresie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne oraz jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych:
1) Omówienie planowanych zabezpieczeń przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
2) Lokalizacji zaplecza budowy względem najbliższych stref ochronnych ujęć wód, zbiorników i cieków wodnych, a także miejsc z płytkim zaleganiem wód podziemnych.
3) Szczegółowego opisu planowanych do zastosowania rozwiązań w zakresie odwodnienia jezdni wraz z podaniem kilometrażu drogi oraz uzasadnieniem lokalizacji oraz wyboru ww. rozwiązań w kontekście ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, a także ochrony sąsiedniego terenu przed zalewaniem.
4) Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na jednolite części wód, w ramach której należy m.in. zidentyfikować stan wód oraz określić zakres potencjalnych zmian jakości wód i stosunków wodnych.
Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c uouioś wskazuję następujące zakresy i metody badań wpływu na poniższe elementy środowiska:
1. W zakresie ochrony przyrody należy przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych.
Metody oraz terminy badań należy dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ.
Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w okresie zgodnym
z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.
2. W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny należy:
1) Określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.).
Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:
- jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie
i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym m.p.z.p. przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie,
- dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym m.p.z.p. a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów.
2) Określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem zlokalizowanych wzdłuż przedsięwzięcia oraz przed elewacją budynków mieszkalnych i budynków
o innej funkcji chronionej.
3) Określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych, na rozpatrywany rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz na okres min. 10 lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji, na mapach w skali odpowiadającej szczegółowości poruszanych zagadnień (skala ok. 1:2000 – w miejscach występowania terenów wymagających ochrony akustycznej). Ponadto, na mapach akustycznych przedstawić: kilometraż drogi (co 100 m), linie rozgraniczające teren inwestycji (granica pasa drogowego), nazwy miejscowości i ulic, lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych, obiekty przeznaczone do likwidacji/rozbiórki, lokalizację granic terenów wymagających ochrony akustycznej (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania i przeznaczenia terenów w m.p.z.p.), dane ewidencyjne w zakresie numeracji i granic działek, budynki mieszkalne lub o innej funkcji wymagającej ochrony akustycznej oraz pozostałe budynki, lokalizację punktów obliczeniowych (na granicy terenów chronionych oraz przed elewacją budynków).
4) W obliczeniach uwzględnić wysokość, na której wyznaczono izolinie oraz punkty obliczeniowe, w zależności od ich lokalizacji.
5) Przedstawić informacje, dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.
6) W obliczeniach przeanalizować najniekorzystniejsze występujące w praktyce momenty eksploatacji przedmiotowej drogi – czyli np. najbardziej niekorzystne szesnaście i osiem godzin, odpowiednio dla pory dnia i nocy, pod względem ilości i rodzaju przejeżdżających pojazdów.
7) Zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 02.02.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, reprezentowanego przez Pana Artura Kamińskiego, LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46 w Bydgoszczy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg na Osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839): drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa decyzja określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Zamierzenie polega na budowie dróg na osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko (gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski). Osiedle znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 551, z którą skrzyżowanie posiada ul. Malinowa. Zakres opracowania obejmuje ulice: Malinową, Wiśniową i Jagodową, wraz z sięgaczem w obrębie działki ewid. nr 271/55 oraz fragmentem drogi leśnej (długość objęta projektem to około 60 m), pełniącej rolę drogi pożarowej (działka ewid. nr 5151/7).

Zgodnie z dokumentacją zaplanowano wykonanie nowej, utwardzonej konstrukcji nawierzchni jezdni dla ww. ulic. Uwzględniono przy tym zjazdy indywidualne i dojścia do posesji prywatnych (które zostaną przebudowane i odpowiednio dostosowane do rzędnych terenu).

Dla poprawy bezpieczeństwa, wszystkie skrzyżowania objęte projektem, będą wykonane jako wyniesione. Dodatkowo zaplanowano częściowe (na długości około 60 m od granicy pasa drogowego) utwardzenie drogi leśnej, znajdującej się na działce ewid. nr 5151/7. Po obu stronach projektowanych dróg zostanie wykonane pobocze ulepszone. Miejsca niezagospodarowane przez infrastrukturę drogową zostaną wyprofilowane i obsiane trawą.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana jako bitumiczna (z betonu asfaltowego), natomiast zjazdy, dojścia oraz skrzyżowania wyniesione – z kostki betonowej. Droga leśna zostanie utwardzona warstwą kruszywa; to samo dotyczy poboczy. Zakres opracowania obejmuje około 1560 m drogi. Na długości tego odcinka zinwentaryzowano 51 zjazdów indywidualnych prowadzących na posesje prywatne. Każda z nich posiada ponadto przynajmniej jedno dojście piesze (chodnik łączący posesję z krawędzią jezdni).

Obecnie istniejąca nawierzchnia ulic: Malinowej, Wiśniowej i Jagodowej jest nieutwardzona (gruntowa). Jedynie fragment (spełniający funkcję drogi pożarowej), łączący ul. Malinową z drogą leśną, utwardzony jest płytami ażurowymi. Część zjazdów i dojść do posesji posiada nawierzchnie utwardzone (wykonane przez właścicieli terenów prywatnych). Okoliczną zabudowę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, przeważnie parterowe lub jednopiętrowe.

Istniejący stan nawierzchni gruntowej można określić jako zły. Ze względu na duże różnice terenu (deniwelacje wynoszą ponad 2 m) i znaczne spadki podłużne jezdni, w trakcie opadów tworzą się głębokie rynny, którymi spływa woda, a w miejscach wypłaszczenia terenu – zastoiska wodne. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona. W obrębie wszystkich ulic można zauważyć głębokie koleiny, spękania i nierówności, które w wielu przypadkach utrudniają dojazd do posesji.

Stan nawierzchni oraz istniejące rozwiązania komunikacyjne mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników dróg. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg, zarówno poruszających się pieszo, jak i pojazdami.

Przebudowę dróg zaplanowano przy założeniu następujących parametrów technicznych:
-        suma długości dróg objętych opracowaniem około 1,56 km,
-        klasa techniczna – D,
-        kategoria ruchu – KR2,
-        prędkość projektowa: 30 km/h,
-        szerokość jezdni: 5,5-6,6 m,
-        szerokość poboczy: 0,75 m,
-        spadek poprzeczny 2-3%.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie lub górskie, w tym strefy ochronne ujęć wód, i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, zakres inwestycji obejmuje fragment drogi leśnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 17 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowana inwestycja stanowiła cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.”

Jednocześnie zgodnie z art. 3, ust. 1, lit. a) uouioś ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie obejmujące w szczególności m.in. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z powyższym konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o raport oddziaływania na środowisku. Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do oceny wpływu na przyrodę oraz walory krajobrazowe Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

W opracowywanym raporcie należy dokonać oceny i omówić oddziaływanie zamierzenia na klimat akustyczny. Do raportu dołączyć materiały kartograficzne ustalające granice poszczególnych kategorii terenów objętych ochroną akustyczną, sporządzone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku wyznaczone zgodnie z art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Autorzy raportu muszą zapewnić: jak najlepszy stan akustyczny środowiska, za który uznaje się osiągnięcie co najmniej poziomu hałasu dopuszczalnego, określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W przypadku, jeśli sporządzone w ramach raportu analizy: akustyczna oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykażą, że wartości poziomu hałasu i substancji w powietrzu będą zbliżone do dopuszczalnych, organ wydający decyzję środowiskową może rozważyć nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Dodatkowo należy przeprowadzić analizę oddziaływań skumulowanych, która powinna obejmować w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji, oraz w obszarze jej oddziaływania lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego zamierzenia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Prognozując oddziaływania skumulowane należy brać pod uwagę zarówno fazę budowy, jak i eksploatacji.

W przypadku braku występowania oddziaływań skumulowanych dla poszczególnych typów oddziaływań, fakt ten powinien być każdorazowo opisany w raporcie wraz z uzasadnieniem.

Ponadto, raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę przede wszystkim lokalizację zamierzenia w obrębie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, tut. Organ stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Analiza wskazanych szczegółowych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
z dnia 11.03.2021 r. znak: WOO.4220.156.2021.OD.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 OOŚ w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NNZ.40.DCh.1.2021 z dnia 29.03.2021 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 OOŚ w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi,
- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie nr GD.ZZŚ.5.435.75.2021.AOT z dnia 01.03.2021 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska i na zdrowie ludzi oraz w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
 
Pouczenie
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.   
 
 
                               
                                                  /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (15 kwietnia 2021, 08:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299