OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                                                  Dąbrowa Chełmińska, 29.10.2020 r.
RGP.6220.3.6.2020.KO   
 
OBWIESZCZENIE
o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
Strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska - Cichoradz”.
 
Wgląd do materiałów sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie możliwy będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej nr 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, biuro nr 7 (parter).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń w Sołectwach: Dąbrowa Chełmińska, Otowice, Bolumin. W związku z możliwością zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy przedłuża się do 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


                                                  /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/ 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (29 października 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (30 października 2020, 09:22:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177