OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej”


                                                            Dąbrowa Chełmińska, 25.08.2020 r.
RGP.6220.2.15.2019/2020.KO
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 

 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska

 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7, tel. 52 381 60 56 wew. 55 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                     /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/ 
 
  Treść decyzji (7763kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (25 sierpnia 2020, 15:27:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309