Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III, dz. nr 82, obręb Słończ, gm. Dąbrowa Chełmińska”

                                                      Dąbrowa Chełmińska, 03.08.2020 r.
 RGP.6220.2.7.2020.KOPostanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn zm.), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 
 
postanawiam
 
I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III zlokalizowanego w miejscowości Słończ na działce ew. nr 82, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 04.05.2020 (data wpływu do tut. Urzędu 28.05.2020 r.).
II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b uouioś, wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:
1. Podstawowych parametrów złoża, uzyskanych w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny (w tym podanie: zasobów złoża, miąższości, warunków zalegania, punktu piaskowego, zawartości pyłów itd.).
2. Planowanej wartości dobowego i rocznego wydobycia ze złoża, powierzchni eksploatacji oraz przewidywanego okresu funkcjonowania kopalni.
3. Oddziaływań inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.
4. Zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów objętych planowanym zadaniem oraz terenów znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.
5.  Oceny zgodności analizowanego zamierzenia z ograniczeniami:
a) ustanowionymi w rozporządzeniu nr 20/2005 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r., Nr 108, poz. 1874 ze zm.),
b) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.).
6. Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:
a) Nadwiślański Park Krajobrazowy,
b) korytarz migracji zwierząt wyznaczony przez Instytut Badania Ssaków PAN: Korytarz Północny Pojezierze Kaszubskie – Doliny Wisły i Noteci,
c) gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
d) różnorodność biologiczną,
e) szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania zamierzenia,
f) krajobraz.
7. Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:
a) formy ochrony przyrody,
b) gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze,
c) szlaki migracji zwierząt pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.
8. Wskazań co do potrzeby zastosowania działań minimalizujących i kompensujących względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego, pozostających w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania.
9. Oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na jednolite części wód (JCW), w ramach której należy m.in. zidentyfikować stan JCW oraz określić zakres potencjalnych zmian jakości wód i stosunków wodnych.
Oceny i analizy, o których mowa powyżej należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.
IV. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c uouioś, wskazuję następujące zakresy i metody badań wpływu na następujące elementy środowiska:
1. W zakresie klimatu akustycznego:
a) dokonać analizy oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu funkcjonujących na terenie zakładu, w tym ruchu pojazdów (analiza akustyczna w odniesieniu do pory dnia i nocy, o ile przewiduje się pracę w porze nocnej),
b) przedstawić opis przyjętych założeń i danych wejściowych do obliczeń, w tym wytypowanie i klasyfikację źródeł hałasu znajdujących się na terenie zamierzenia (ilość, moc akustyczną, obiekty ekranujące, wskaźnik gruntu itp.),
c) określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.), zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu,
d) określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz przed elewacją budynków mieszkalnych i budynków o innej funkcji chronionej,
e) przedstawić informacje dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku,
f) zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej (czytelna skala, odpowiednio dobrana siatka obliczeniowa) – wydruki z licencjonowanego programu komputerowego,
g) przedstawić sposoby ograniczenia i minimalizacji emisji hałasu do środowiska (np. w postaci rozwiązań organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń przeciwhałasowych),
h) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 t.j.) oraz rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:
- jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie,
- dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów wraz ze wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne:
a) przeanalizować oddziaływanie na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla tego typu inwestycji,
b) wskazać skuteczne sposoby i metody ograniczania skutków realizacji przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne,
c) przeanalizować oddziaływanie zamierzenia związanego ze zmianami klimatu (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
d) przeprowadzić analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
Analiza winna zawierać:
- dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej,
z przyjęciem skoku siatki na poziomie maksymalnie 10 m,
- aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu,
- wydruki z licencjonowanego programu komputerowego pozwalającego na modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
- ocenę oddziaływania planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko, na etapie jego realizacji i eksploatacji,
- obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla przedsięwzięcia. Należy określić najwyższą wartość stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Obliczenia należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej wraz z przyjętym tokiem obliczeń,
- informacje w zakresie ograniczania emisji substancji złowonnych. Należy wskazać proces lub procesy technologiczne będące źródłem emisji odorów oraz metody pozwalające na ich minimalizację,
- wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych obliczeń.
3. W zakresie ochrony przyrody przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, siedlisk przyrodniczych oraz szlaków migracji zwierząt (w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych). Metody oraz terminy badań dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji, uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ.Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 28.05.2020 r. Pani Paulina Śliwicka wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III zlokalizowanego w miejscowości Słończ na działce ew. nr 82, gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.”
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją, w tym z Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
- tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- tiret czwarte – na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- tiret piąte – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)”.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Granice złoża zostały wyznaczone w odległości około 6 m od gruntów leśnych zlokalizowanych zarówno na działce inwestycyjnej, jak i na nieruchomościach sąsiednich. Działka ewid. nr 82 obręb 0015 Słończ zlokalizowana jest w całości w granicach formy ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości około 195 m w kierunku południowo-wschodnim (obszary zabudowy mieszkaniowej wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) oraz około 215 m w kierunku północnym od granicy złoża.
Zamierzenie usytuowane jest w obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustanowiony uchwałą nr IX.94.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 5402), w granicach terenu oznaczonego symbolem 1PG, którego funkcja podstawowa to „obszar górniczy tereny górnicze”.
Przedmiotowe zadanie będzie polegało na wydobywaniu kruszywa naturalnego – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „SŁOŃCZ III” o powierzchni około 1,69 ha, na części działki ewid. nr 82 obręb 0015 Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski. Nieruchomość tę stanowią grunty orne IV-VI klasy bonitacyjnej i lasy o łącznej powierzchni 4,13 ha. Złoże zostało wyznaczone w granicach gruntów ornych, poza użytkami leśnymi.
Jak wynika z Kip, zasoby złoża wynoszą około 160 706,5 Mg (w tym 94 056,4 Mg kopaliny głównej – kruszywa piaszczystego oraz 66 650,1 Mg kopaliny towarzyszącej – piasku gliniastego i gliny). Przewiduje się maksymalne dobowe wydobycie na poziomie 140 Mg oraz roczne 32 000 Mg.
Nadkład jest wykształcony w postaci gleby piaszczystej o grubości 0,4-0,5 m i występuje w obrębie całego złoża. Nadkład będzie sukcesywnie wykorzystywany do złagodzenia skarp i rekultywacji wyrobiska, którego głębokość wyniesie około 8 m.
Miąższość kopaliny jest mało zróżnicowana i wynosi 5,5-7,6 m, zalegając w większości w warunkach suchych. Miąższość piętra suchego wynosi 2,2-6,2 m, a piętra zawodnionego 1,4-3,8 m. W granicach złoża stwierdzono występowanie jednego, nieciągłego poziomu wodonośnego na głębokości 2,2-6,2 m p.p.t. Są to wody zawieszone na stropie utworów mało przepuszczalnych.
Kopalina wydobywana będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Podczas eksploatacji złoża pracować mają koparki i ładowarki. Dodatkowo, na teren kopalni wjeżdżać będą samochody ciężarowe.
Planuje się rekultywację w kierunku rolnym, z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pobliżu nie występują inne obszary górnicze. Działalność kopalni będzie źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu oraz czynników atmosferycznych powodujących pylenie, takich jak m.in. wiatr, niska wilgotność, wysoka temperatura. Z tego powodu w opracowywanym raporcie należy dokonać oceny i omówić oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Do raportu dołączyć należy materiały kartograficzne ustalające granice poszczególnych kategorii terenów objętych ochroną akustyczną, sporządzone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku wyznaczone zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Autorzy raportu muszą zapewnić jak najlepszy stan akustyczny środowiska, za który uznaje się osiągnięcie co najmniej poziomu hałasu dopuszczalnego, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku, jeśli sporządzona w ramach raportu analiza akustyczna wykaże, że wartości poziomu hałasu będą zbliżone do dopuszczalnych, organ wydający decyzję środowiskową powinien rozważyć nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.
Autor raportu powinien wyznaczyć lokalizację (przebieg) dróg technologicznych w miejscach o najniższym oddziaływaniu na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne tych terenów, a także określić lokalizację oraz parametry planowanych wałów z nadkładu pełniących rolę ekranów akustycznych.
Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Zamierzenie znajduje się w terenie o małej gęstości zaludnienia, poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niewielki fragment złoża znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej, wyznaczonej w tym planie.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).
Z uwagi na planowany sposób prowadzenia prac, tj. z zawodnionego wyrobiska, zadanie niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Ze względu na powyższe,
opracowywany raport powinien określić usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).
Inwestycja będzie zlokalizowana w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenie nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowana inwestycja stanowiła cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.
W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na przyrody i krajobraz parku krajobrazowego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie pól uprawnych, stanowiących potencjalne siedlisko lęgowe objętych ochroną gatunków ptaków budujących gniazda bezpośrednio na ziemi. Ponadto położona jest w otoczeniu głównie terenów leśnych oraz częściowo pól uprawnych. Obszar ten stanowi potencjalne siedliska gatunków chronionych, jak również potencjalne szlaki migracji zwierząt (w tym lokalnej).
Przedsięwzięcie położone jest w granicach korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Instytut Badania Ssaków PAN: Korytarz Północny Pojezierze Kaszubskie – Doliny Wisły i Noteci, a jej realizacja może spowodować fragmentację terenu oraz ograniczyć możliwości migracji zwierząt i zmienić ich trasy przemieszczania.
Uwzględniając różnorodność warunków terenowych i siedliskowych, znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania, zachodzi konieczność rzetelnego i pełnego rozpoznania cennych elementów środowiska przyrodniczego, mogących podlegać naruszeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu stanu ich zachowania na skutek realizacji założeń projektowych.
W związku z powyższym, z uwagi na możliwy istotnie negatywny wpływ zamierzenia w zakresie ochrony przyrody, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania w oparciu o raport oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kopalin wiąże się z emisją hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Oddziaływanie na klimat akustyczny następuje głównie w wyniku pracy sprzętu wydobywczego, w trakcie załadunku surowca oraz podczas transportu samochodowego. Z kolei zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze spalania paliw w silnikach sprzętu technicznego oraz pojazdów takich jak spycharki, koparki, samochody, a także z terenu samej kopalni, gdzie w procesie urabiania i przemieszczania nadkładu, podczas transportu i zwałowania materiału, powstają zanieczyszczenia pyłowe. Ponadto, w trakcie pracy sprzętu ciężkiego mogą powstawać drgania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
znak: WOO.4220.625.2020.DK.2 z dnia 10.07.2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie, z dnia 01.07.2020 r. znak: GD.ZZŚ.5.435.289.2020.WL, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 


Pouczenie
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.  


                                                             /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
 


 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (4 sierpnia 2020, 10:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240