OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa - „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej”


                                                             Dąbrowa Chełmińska, 19.06.2020 r.
RGP.6220.2.11.2019/2020.KO
 OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa

 


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 20.12.2019 r. złożony przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, Ekoter ochrona środowiska, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz, reprezentującego zakład MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o., ul. Łososiowa 6.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ooś, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 7, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21.


                                                                            /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (23 czerwca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (23 czerwca 2020, 15:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333