Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego - „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o.” dz. nr 62/1, Dąbrowa Chełmińska


                                            Dąbrowa Chełmińska, 28.04.2020 r.
  RGP.6220.2.9.2019/2020.KO
 
 
 
Postanowienie
 
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 
 
Na podstawie art. 97 § 2 oraz 123 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
 
 
postanawiam
 
podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska zawieszone postanowieniem znak RGP.6220.2.8.2019/2020.KO z dnia 19.03.2020 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 20.12.2019 r. MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, Ekoter ochrona środowiska, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Po zapoznaniu się z ww. wnioskiem oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zawiadomieniem z dnia 07.01.2020 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz możliwością zapoznania się z materiałami sprawy.

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił dnia 07.01.2020 r. do ww. instytucji o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 25.02.2020 r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NNZ.40.DCh.1.2020 z dnia 27.01.2020 r, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 OOŚ w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie,
- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie nr GD.ZZŚ.5.435.12.2020.WL z dnia  24.01.2020 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem postępowania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stanowiska organów opiniujących, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydał dnia 03.03.2020 r. postanowienie znak: RGP.6220.2.7.2019/2020.KO, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 19.03.2020 r. znak: RGP.6220.2.8.2019/2020.KO postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację ww. przedsięwzięcia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dnia 17.04.2020 r. wnioskodawca przedłożył tutejszemu organowi raport oddziaływania na środowisko opracowany w kwietniu 2020 r. przez EKOTER ochrona środowiska.

Mając na uwadze, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, postanowiono jak w sentencji niniejszego postępowania.
 

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 


                                            
                                               /Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska/
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (4 maja 2020, 12:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500