Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, nr działki 178, obręb Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska”


                                                      Dąbrowa Chełmińska, 01.04.2020 r.
  RGP.6220.1.7.2020.KO
 
 
 
 
Postanowienie
 
 
          Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póżn zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2020 r. Pana Mirosława Finc dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 84,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178, obręb 0008 Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”
 
 
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 30.01.2020 r. Pan Mirosław Finc wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 84,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178, obręb 0008 Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839): „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
znak: WOO.4220.146.2020.MD1 z dnia 26.02.2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie, z dnia 26.02.2020 r. znak: GD.ZZS.5.435.56.2020.AOT, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Zamierzenie zlokalizowane zostanie w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obwiązują ustalenia rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowana inwestycja stanowiła cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego”.

Ponadto zamierzenie zlokalizowane jest w terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko gatunków chronionych, w tym ptaków.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu. Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do oceny wpływu na przyrodę (w tym obszary chronione, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków, korytarze ekologiczne) oraz walory krajobrazowe Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Mając na uwadze powyższe wydano postanowienie znak: RGP.6220.1.6.2020.KO z dnia 03.03.2020 r.  nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 84,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178, obręb 0008 Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie” oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedłożenia go przez Wnioskodawcę Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W postanowieniu tym ustalono też zakres raportu.

Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
   
 
Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej na wstępie jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                 Dąbrowa Chełmińska 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (2 kwietnia 2020, 10:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469