Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Realizacja podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej”


                                            Dąbrowa Chełmińska, 19.03.2020 r.
RGP.6220.2.8.2019/2020.KO
 


Postanowienie
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póżn zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.12.2019 r. MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, Ekoter ochrona środowiska, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska
 
 
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 20.12.2019 r. MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, Ekoter ochrona środowiska, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)” i zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem z dnia 25.02.2020 r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NNZ.40.DCh.1.2020 z dnia 27.01.2020 r, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 OOŚ w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie,
- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie nr GD.ZZŚ.5.435.12.2020.WL z dnia  24.01.2020 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Przedłożone z wnioskiem informacje nie zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie wykroczy poza granice terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska i na zdrowie ludzi.

Mając na uwadze powyższe wydano postanowienie znak: RGP.6220.2.7.2019/2020.KO z dnia 03.03.2020 r.  nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedłożenia go przez Wnioskodawcę Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W postanowieniu tym ustalono też zakres raportu.
Od w/w postanowienia nie wpłynęło zażalenie.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
 
   
 
Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust 5a ustawy cytowanej na wstępie jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
 

  
 
 
 
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                 Dąbrowa Chełmińska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 marca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (23 marca 2020, 09:42:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (23 marca 2020, 10:54:47)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 403