Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - urządzenie wodne umożliwiającego pobór wód podziemnych

                                                     Dąbrowa Chełmińska, 03.03.2020 r.
RGP.6220.1.6.2020.KO  
 
 
 
 
Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn zm.), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 
 
postanawiam
 
 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 84,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178, obręb 0008 Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie” w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 30.01.2020 r.
 2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.W raporcie w sposób szczególny uwzględnić następujące zagadnienia:
  1. W zakresie środowiska przyrodniczego:
  1) oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami ustanowionymi:
  a) rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.),
  b) przepisami względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 j.t.).
  2. W zakresie oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe:
  1) oceny eksploatacji warstwy wodonośnej z uwzględnieniem konieczności racjonalnego użytkowania zasobów wodnych, w ramach której należy m.in.: doprecyzować porę dnia (godziny), w której prowadzone będzie nawadnianie wraz z uzasadnieniem,
  2) analizy oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi studniami poprzez:
  a) wskazanie lokalizacji (na załączniku mapowym) innych studni lub miejsc poboru wody podziemnej (w tym na potrzeby zaopatrzenia ludności),
  w pobliżu usytuowania inwestycji, wskazanie na jakie cele oraz z jakiej warstwy wodonośnej pobierają one wodę oraz podanie ich podstawowych parametrów, tj. zasięgu leja depresji (R), maksymalnego zapotrzebowania na wodę (godzinowego) oraz podanie odległości od analizowanego zamierzenia,
  b) przeprowadzenie analizy możliwości nakładania się lejów depresji, wpływu na stosunki wodne w okolicy i ewentualne pogorszenie zaopatrzenia w wodę innych podmiotów. Ocena oddziaływań skumulowanych powinna dotyczyć oddziaływań związanych z narastającymi zmianami wynikającymi ze zsumowania wpływów powodowanych przez istniejące lub dające się przewidzieć działania,
  c) podanie odległości przedmiotowej inwestycji od najbliższych studni i ujęć wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz ich stref ochronnych, a także wskazanie, czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach takiej strefy.
  Oceny i analizy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć (również planowanych do realizacji).
  3. W zakresie ochrony przyrody:
  1) przeprowadzić rozpoznanie przyrodnicze w zakresie występowania elementów przyrodniczych środowiska adekwatnie do skali inwestycji, tj. przewidywanych rodzajów i zasięgu oddziaływań na środowisko oraz rozmiaru i charakterystyki powierzchni zajmowanej przez inwestycję. Metody oraz terminy badań powinny umożliwiać uzyskanie informacji wymaganych zgodnie z art. 66 uouioś oraz wystarczających do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym gatunki chronione, ich siedliska oraz przyrodę i krajobraz Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
 
   
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 30.01.2020 r. Pan Mirosław Finc wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 84,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 178, obręb 0008 Gzin Górny, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839): „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Prace realizowane będą w terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie ujęcia wód podziemnych do głębokości 84,0 m p.p.t. i eksploatację czwartorzędowej warstwy wodonośnej z wydajnością Q = 25,0 m3/h przy depresji s = 2,6 m i promieniu leja depresji R = 74 m.

Zgodnie z przedłożoną KIP podjęcie zamierzenia ma na celu nawadnianie upraw (w okresie od 1 kwietnia do 31 października).

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce ewid. nr 178 obręb 0008 Gzin Górny. Powierzchnia terenu zajęta przez studnię wynosiła będzie około 4,52 m2. W odległości do 1,0 km od analizowanego zamierzenia znajdują się inne studnie eksploatujące wody podziemne, w związku z czym raport powinien zawierać kwestie zawarte w sentencji, w celu omówienia ewentualnego skumulowanego oddziaływania inwestycji o podobnym charakterze.

Zamierzenie wiązało się będzie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141 Zbiornik rzeki dolna Wisła.

Zamierzenie zlokalizowane zostanie w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obwiązują ustalenia rozporządzeniem Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, przy czym przedłożona dokumentacja nie wskazuje, aby opiniowana inwestycja stanowiła cel publiczny, którego nie dotyczy ww. zakaz.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym zakaz ten „nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego”.

Ponadto zamierzenie zlokalizowane jest w terenie rolniczym, stanowiącym potencjalne siedlisko gatunków chronionych, w tym ptaków.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu. Sporządzony raport powinien odnosić się w szczególności do oceny wpływu na przyrodę (w tym obszary chronione, siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków, korytarze ekologiczne) oraz walory krajobrazowe Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
znak: WOO.4220.146.2020.MD1 z dnia 26.02.2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie, z dnia 26.02.2020 r. znak: GD.ZZS.5.435.56.2020.AOT, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
 
Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
   
   
Pouczenie
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.   
 
 
                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                 Dąbrowa Chełmińska
 

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 marca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (5 marca 2020, 10:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523