Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - podczyszczalnia ścieków

                                            Dąbrowa Chełmińska, 03.03.2020 r.
RGP.6220.2.7.2019/2020.KO
 
 
 
 
Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z póżn zm.), art. 107 § 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 
postanawiam
 
Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 20.12.2019 r.
 
Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie ludzi.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 20.12.2019 r. MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Schmidt, Ekoter ochrona środowiska, ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej” na działce ewidencyjnej nr 62/1, obręb Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako „instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)” i zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa decyzja określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, może być wymagane sporządzenie raportu i na podstawie art. 63 ust 1 może zostać nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia winna zostać wydana przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na realizacji zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu przetwórstwa ryb MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej. Zrealizowana zostanie ona na działce nr ew. 62/1 obręb 0005, na terenie stanowiącym aktualnie powierzchnię biologicznie czynną.

Przewidywana powierzchnia przeznaczona pod realizację inwestycji szacuje się na poziomie ok. 780 m2. Zgodnie z założeniami projektowanymi:
powierzchnia zabudowy – max 300 m2 (budynek podczyszczalni, zbiornik uśredniający),
- powierzchnia utwardzona – ok. 480 m2.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziano budowę budynku podczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną.

Układ technologiczny podczyszczalni oparty zostanie na dwóch zintegrowanych stopniach podczyszczania:
- mechanicznym,
- chemicznym.

Składać się on będzie m.in. z następujących urządzeń: przepompownie, komora topienia lodu wyposażona w kratę kanałową, sito obrotowe, zbiornik uśredniający wyposażony w mieszadła, stopień podczyszczania chemicznego (reaktor rurowy (flokulator), stacje dozowania reagentów, automatyczna stacja przygotowania i dozowania flokulanta, flotator ciśnieniowy, układ przygotowania i dozowania wody saturowanej), prasa do odwadniania osadów i in.

W przedmiotowej podczyszczalni odbywać się będzie podczyszczanie ścieków przemysłowych powstających w trakcie przygotowania i obróbki surowca oraz prowadzenia prac porządkowych (mycie i dezynfekcja infrastruktury przemysłowej tj. urządzeń produkcyjnych, pomieszczeń itp., odcieki). Są to ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne zawierające w głównej mierze związki organiczne i mineralne.

Technologia podczyszczania określona została w oparciu o godzinowy napływ ścieków szacowany na ok. 30 m3/h.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie we wschodniej części działki nr ew. 62/1, za zakładowym parkingiem, pomiędzy dwoma obiektami przemysłowymi – halą zakładu MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. i Zakładem Greenyard Frozen Poland.

Sąsiedztwo zakładu stanowią:
- od wschodu – wspomniany zakład produkcyjny Greenyard Frozen Poland zajmujący się produkcją mrożonek owocowo-warzywnych,
- od północy – ulica Łososiowa, a za nią tereny aktualnie wykorzystywane rolniczo,
- od zachodu – zabudowa mieszkaniowa,
- od południa – tereny leśne.

Działka nr ew. 62/1, na której zlokalizowany jest zakład, stanowi obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr XIX/124/96 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz miejscowych planów szczególnych zagospodarowania przestrzennego: terenów budownictwa jednorodzinnego w rejonie SKR w Dąbrowie Chełmińskiej i ośrodka usługowego Dąbrowa Chełmińska. Przeznaczenie tego terenu to: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny.

MERALLIANCE POLAND Sp. z o.o. zajmuje się przetwórstwem produktów pochodzenia morskiego z surowców krajowych i importowanych. Podstawowym surowcem stosowanym w zakładzie są świeże i mrożone tuszki łososia, z których produkowany jest m.in. łosoś wędzony na zimno w plastrach pakowany próżniowo, mięso skrobane, błony wędzone. Dodatkowo w mniejszych ilościach przetwarzany jest również pstrąg. 
Zasadniczy przebieg podstawowych procesów produkcyjnych przebiega następująco:
- przyjęcie i kontrola wstępna surowca świeżego lub mrożonego do zakładu,
- składowanie surowca świeżego w chłodni, a mrożonego w mroźni,
- rozmrażanie surowca mrożonego w komorach rozmrażalniczych,
- obróbka wstępna – odgławianie, skórowanie, płukanie tuszek,
- filetowanie,
- solankowanie,
- płukanie po solankowaniu,
- przechowywanie filetów w chłodni buforowej,
- wędzenie w komorach wędzarniczych,
- chłodzenie po wędzeniu,
- w zależności od przewidywanego sposobu plasterkowania (w stanie zamrożonym czy schłodzonym) wędzone filety są kierowane do komór mrożenia szokowego lub do chłodni buforowej,
- plasterkowanie mechaniczne,
- układanie w opakowaniach bezpośrednich,
- pakowanie próżniowe,
- pakowanie w opakowania zbiorcze,
- mrożenie wyrobów gotowych w komorach szokowych,
- dla wyrobów mrożonych składowanie w mroźni składowej,
- kompletacja dostaw i ekspedycja towaru.

Operacje pomocnicze wykonywane w zakładzie stanowią:
- rozpakowywanie surowca mrożonego i układanie na wózkach rozmrażalniczych lub wędzarniczych,
- dostawa i składowanie opakowań bezpośrednich i zewnętrznych,
- mycie sprzętu, pojemników, wózków rozmrażalniczych i wędzarniczych,
- ważenie na poszczególnych etapach produkcji na potrzeby zakładowego systemu rozliczeń,
- operacje transportu wewnętrznego,
- mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń w przerwie nocnej,
- mycie wózków do zamrażania w cyklu tygodniowym.

Budynek podczyszczalni ścieków wykonany zostanie w konstrukcji stalowej ze ścianami z płyt warstwowych i dachem na blasze trapezowej lub z płyt warstwowych. Zarówno komora topienia lodu, jak i zbiornik uśredniający wykonane zostaną
w konstrukcji żelbetowej. Utwardzenie terenu przewiduje się wykonać za pomocą kostki betonowej.

Podczyszczanie ścieków technologicznych realizowane będzie metodą mechaniczno-chemiczną, powszechnie stosowaną do podczyszczania ścieków z przetwórstwa rybnego. W procesie technologicznym ścieki dopływać będą kanalizacją zakładową do komory topienia lodu, gdzie trafiał będzie również lód z pojemników po surowcu. Komora wyposażona będzie w automatyczną kratę kanałową, której zadaniem będzie usunięcie większych zanieczyszczeń. Następnie ścieki spływać będą do przepompowni wyposażonej w pompy zatapialne oraz czujniki poziomu.

Ścieki z przepompowni automatycznie podawane będą na sito obrotowe zlokalizowane w budynku podczyszczalni. Odpadki zatrzymane na sicie, spadać będą do pojemnika i razem z odpadami poprodukcyjnymi przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

W celu wyrównania składu ścieków konieczne będzie zastosowanie zbiornika uśredniającego. Przecedzone na sicie ścieki spływać będą grawitacyjnie do zbiornika wyposażonego w mieszadła i pompę zatapialną i czujniki poziomu. Ścieki następnie kierowane będą do układu chemicznego ich podczyszczania.

W czasie chemicznego podczyszczania do ścieków dozowane będą chemikalia, które powodować będą wytworzenia struktury zanieczyszczeń umożliwiającej ich wydzielenie we flotatorze. Podczyszczone we flotatorze ścieki odprowadzane będą do kanalizacji zakładowej, którą kierowane będą do bezodpływowych zbiorników wybieralnych, skąd za pomocą wozów asenizacyjnych transportowane będą na punkt zlewny oczyszczalni ścieków.

W procesie podczyszczania ścieków we flotatorze powstawać będzie oddzielony od ścieków szlam poflotacyjny. Szlam za pomocą zgarniacza automatycznie zgarniany będzie do podziemnego zbiornika szlamu. W zbiorniku zamontowane będą czujniki poziomu oraz pompa zatapialna, pełniąca też funkcję mieszadła. Szlam tłoczony będzie pompą śrubową na prasę pierścieniową. Do flokulatora prasy dodawany będzie roztwór polielektrolitu, który wspomagać będzie proces odwadniania. Odciek z prasy odprowadzany będzie do przepompowni, a odwodniony osad transportowany do pojemnika/kontenera magazynowego i przekazywany uprawnionemu odbiorcy do zagospodarowania, jako odpad stały.

Przewidywana wydajność instalacji do podczyszczania ścieków technologicznych wynosić będzie 30 m3/h.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem
z dnia 25.02.2020 r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr NNZ.40.DCh.1.2020 z dnia 27.01.2020 r, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 OOŚ w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska i na zdrowie,
- oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Przedłożone z wnioskiem informacje nie zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie wykroczy poza granice terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając ww. opinie stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na stan środowiska i na zdrowie ludzi.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Pouczenie
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tut. Organu.   
 

 
 
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                    Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (3 marca 2020)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (5 marca 2020, 10:11:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (5 marca 2020, 10:22:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094