Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                                              Dąbrowa Chełmińska, 06.11.2019 r.
 
  RGP.6220.II.1.9.2019.KO
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 6 listopada 2019 r.
 

 
Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewidencyjnym 200/2 i 198/3, obręb ewidencyjny Czarże, położonej w gminie Dąbrowa Chełmińska”
  
        W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
        Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7, tel. 52 381 60 56 wew. 55 w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                          
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                           Dąbrowa Chełmińska 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (6 listopada 2019)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (7 listopada 2019, 11:14:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282