Budowa instalacji fotowoltaicznej - wszczęcie postępowania


RGP.6220.1.2.2019.KO                                                 Dąbrowa Chełmińska, 09.08.2019 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 
       Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 02.08.2019 r. na wniosek New Energy Investments Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewidencyjnym 200/2 i 198/3 obręb ewidencyjny Czarże, położonej w gminie Dąbrowa Chełmińska”.
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71): „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (12 sierpnia 2019, 12:07:40)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (12 sierpnia 2019, 15:05:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 655