Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo”

                                                                                Dąbrowa Chełmińska, 22.05.2017 r.
 
6220.II.1.2017.KO    
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 
        Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zwaną dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
zawiadamia strony
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 28.04.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2017 r.), bez sygnatury, Biura Projektowego Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Bydgoskiego z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska – Janowo” realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.
      Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska. Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 7, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa Janowo, Sołectwa Czemlewo, Sołectwa Dąbrowa Chełmińska, Sołectwa Czarże, Sołectwa Borki oraz w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, a także na stronie internetowej – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, licząc od dnia następnego od wywieszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 maja 2017)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (22 maja 2017, 12:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647