Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania - „Wydobycie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III” na działce nr 82, obręb ewidencyjny Słończ


                                                  Dąbrowa Chełmińska, 15.02.2017 r.

6220.II.03.07.2016/2017.KO
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 15 lutego 2017 r.

 
 
       Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
w sprawie umorzenia postępowania w całości jako bezprzedmiotowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego SŁOŃCZ III” na działce nr 82, obręb ewidencyjny Słończ, w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska
 
 
       W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie od 15.02.2017 r. – 01.03.2017 r. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 7, tel. 52 381 60 56 wew. 55 w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
  decyzja (1949kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 lutego 2017)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (15 lutego 2017, 14:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297