Obwieszczenie


                                            Dąbrowa Chełmińska, 13.01.2017 r.
  6220.II.02.08.2016/2017.KO
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), z związku prowadzonym na wniosek Pana Roberta Domiza, działającego w imieniu i na rzecz „DULCET” Sp. j. Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji paliw nr 5 w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej 31” na działce nr: 200/22, obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia,
 
że na podstawie art. 63 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dnia 13.01.2017 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla „Rozbudowy stacji paliw nr 5 w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej 31” na działce nr: 200/22, obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
Postępowanie zostało zakwalifikowane do § 3 ust 1 pkt. 35 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.)
Na ww. postanowienie nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, biuro nr 7, w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 - 13:00.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 7 dni oraz poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrowa Chełmińska, Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, a także w biuletynie informacji publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (zakładka decyzje środowiskowe).
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (13 stycznia 2017)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (13 stycznia 2017, 11:41:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620